Όλα τα μαθητικά ημερολόγια

Εξισώσεις πινάκων & συστήματα γραμμικών εξισώσεων

Ο σκοπός αυτού του Μαθησιακού Γράφου είναι, αφενός, η επίλυση εξισώσεων πινάκων και, αφετέρου, η επίλυση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων, Οι πίνακες είναι το τέλειο εργαλείο για την επίλυση συστημάτων εξισώσεων. Ένας πολύ συνοπτικός τρόπος γραφής ενός συστήματος γραμμικών εξισώσεων είναι η χρήση της εξίσωσης πίνακα: $A X = B$, όπου $A$ είναι ένας πίνακας $n × m$, $X$ είναι ένας πίνακας $m × 1$ και $B$ είναι ένας πίνακας $n × 1$.
# Equations
# System of linear equations

2
4
5
g05197
13

Μέθοδος της απαλοιφής του Gauss και εφαρμογές

Μέθοδος απαλοιφής Gauss και εφαρμογές (για την επίλυση γραμμικών συστημάτων, για την εύρεση του βαθμού πίνακα, για την εύρεση του αντίστροφου ενός πίνακα)
 
# System of linear equations

3
3
4
g17203
13

Πράξεις πινάκων

Ο σκοπός αυτού του Μαθησιακού Γράφου είναι να εργαστείτε με πράξεις πινάκων. Οι πράξεις πινάκων περιλαμβάνουν κυρίως τρεις αλγεβρικές πράξεις που είναι η πρόσθεση πινάκων, η αφαίρεση πινάκων και ο πολλαπλασιασμός πινάκων. Μπορούμε επίσης να πολλαπλασιάσουμε έναν πίνακα με οποιεσδήποτε σταθερές, αυτό ονομάζεται βαθμωτός πολλαπλασιασμός.
# Matrices
# Operation

3
5
4
g26196
13

Στοιχειώδεις πράξεις σε γραμμές και στήλες ενός πίνακα

Οι στοιχειώδεις πράξεις σε γραμμές και στήλες ενός πίνακα παίζουν ζωτικό ρόλο στις εφαρμογές της άλγεβρας. Βοηθούν στην επίλυση γραμμικών εξισώσεων, στην εύρεση του αντίστροφου ενός πίνακα και επίσης στην εύρεση της κλιμακωτής μορφής του πίνακα. Οι τρεις βασικές στοιχειώδεις πράξεις ή ο μετασχηματισμός ενός πίνακα είναι: - Ανταλλαγή οποιωνδήποτε δύο σειρών ή δύο στηλών. - Πολλαπλασιασμός γραμμής ή στήλης με έναν μη μηδενικό αριθμό. - Πολλαπλασιασμός γραμμής ή στήλης με έναν μη μηδενικό αριθμό και πρόσθεση του αποτελέσματος στην άλλη γραμμή ή στήλη.
 
# Matrices

3
7
1
g49195
13