Όλα τα έργα

Uncle Scrooge monies

Uncle scrooge has a lot of money and he usually swim in it, if you know that there are 10000 monies of 1 euro, 15000 monies of 2 euro and 8000 monies of 50c and 2000 banknote of 5€, how much euros does he have?
 
# Operations with natural numbers

Training
4

Linear equation transformation

Find the value of x solving the equation.
 
# Linear equations

Training
7

Properties of linear functions

Is the statement true or false? The graph for the equation f(x)=4.5x+2 is a straight line through the origin.
 
# Linear functions

Learning
8

Properties of linear functions

Is the statement true or false? The following pairs of values are all pairs of values of the function equation f(x)=2x-5.
 
# Linear functions

Training
8

Εμβαδόν T-A 1

Το εμβαδόν της εικόνας μπορεί να υπολογιστεί με:
 
# Application

Training
13

Εμβαδόν R-A

Με εφαρμογή του ορισμένου ολοκληρώματος, υπολόγισε τη τιμή του $k$ γνωρίζοντας ότι το εμβαδόν της περιοχής που ορίζει το $A$ είναι $18m^2$.
 
# Application

Training
13