Όλα τα έργα

Εμβαδόν Τ-Α 2

Το εμβαδόν της εικόνας μπορεί να υπολογιστεί με:
 
# Application

Training
13

Εμβαδόν Τ-Β

Το εμβαδόν της εικόνας μπορεί να υπολογιστεί με:
 
# Application

Training
13

Εμβαδό

Το εμβαδόν της εικόνας μπορεί να υπολογοστή:
 
# Application

Training
13

Ορισμένο ολοκλήρωμα - Α.Μ (Α)

Θεώρησε το ολοκλήρωμα: $\displaystyle I=\int_{0}^{a} 2\sqrt{a^2-x^2}dx$ και την αλλαγή μεταβλητής $x=a \sin(t)$. Το $I$ θα είναι ίσο με:
 
# Definite integral

Reasoning
13

Ορισμένο ολοκλήρωμα - Α.Μ (Ι)

Αν θεωρήσουμε το ολοκλήρωμα: $\displaystyle I=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} f(x)dx$ και την αλλαγή μεταβλητής: $x= \arctan(t)$, η τιμή ρου $Ι$ είναι:
 
# Definite integral

Reasoning
13

Ορισμένο ολοκλήρωμα - ΟΚΠ (Ι)

Η τιμή του ολοκληρώματος: $\int_1^{e}\ln(x)dx$ είναι:
 
# Definite integral

Training
13