Όλα τα έργα

Ορισμένο ολοκλήρωμα (Ι)

Η τιμή του ολοκληρώματος: $\displaystyle \int_0^1 \frac{y}{y^2+1}dy$, είναι:
 
# Definite integral

Training
13

Ορισμένο ολοκλήρωμα (Β)

Εάν $f$είναι συνάρτηση πραγματικής μεταβλητής και ισχύει ότι: $F'(x)=f(x), \forall x \in \mathbb{R}$, το $\int_1^3 f(2x)dx$ θα είναι:
 
# Definite integral

Training
13

Modelling linear functions

Imagine that you want to buy some pens. In the shop near home one pen cost 0,80 euro, online one pen cost 0,60 euro but the shipping fees are 3 euro. How many pens you have to buy in order to spend the same money in each shop?
 
# Linear functions

Training
8

Two straigh lines intersection

Identify the relative positions of this two straigh lines: $y=2x-4$ $y=2x-2$
 
# Linear functions

Learning
8

Point of intersection

Determine a possible point of intersection of the given two lines. $f(x)=0,5x+4,5$ $g(x)=22-3x$
 
# Linear functions

Training
8

The burning down candle

A new candle is 24 cm high. After five hours a candle lose 10 cm of its height. How long does it take for the candle to burn down completely? Give your answer in hours.
 
# Linear functions

Modeling
8