Όλα τα έργα

Relation of adjacent angles

What’s the relation between α and β?
 
# Angles

Training
6

Adjacent angles

α = 143° β =___ °
 
# Angles

Training
6

Άμεσο ολοκλήρωμα 2

Η αρχική συνάρτηση: $\int \frac{1-x}{x^2+x-2}dx$, είναι:
 
# Integration calculus

Training
13

Ολοκλήρωση κατά παράγοντες

Είναι η παρακάτω πρόταση σωστή ή λάθος; $$\displaystyle \int x^5~e^{x^3+1}~dx=\dfrac{(x^3-1)e^{x^3+1}}{3}+C$$
 
# Integrals of functions

Reasoning
13

Άμεση Ολοκλήρωση

Η αρχική συνάρτηση της: $\int \frac{1}{\cos(x)\cot(x)}dx$, είναι:
 
# Integration calculus

Training
13

Αρχική συνάρτηση χωρίς να τη λύσουμε

Η έκφραση της συνάρτησης $h(x)$ που ικανοποιεί την $\int\dfrac{e^{h(x)}}{2h(x)\sqrt{1-e^{2h(x)}}}dx=\arcsin(e^{\sqrt{x}})+C$ είναι:
 
# Integration calculus

Training
13