Όλα τα έργα

Αναγνώρισε τη γραφική παράσταση

Ποια είναι η σωστή εξίσωση για τη γραφική παράσταση της εικόνας;
 
# Quadratic functions

Reasoning
8

Μετατόπιση της γραφικής παράστασης

Ποια επιλογή περιγράφει τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς για τη γραφική παράσταση της εικόνας;
 
# Quadratic functions

Reasoning
8

Προσδιορισμός γραφικών παραστάσεων και σημείων τομής

Να προσδιορίσετε τις εξισώσεις των γραφικών παραστάσεων της εικόνας και τα σημεία τομής τους.
 
# Quadratic functions

Training
8

Μετατόπιση της y=ax² δεξιά και αριστερά

Συμπεραίνετε τις σωστές εξισώσεις της γραφικής παράστασης και τους αντίστοιχους άξονές συμμετρίας τους
 
# Quadratic functions

Training
8

Μετατόπιση της y=ax² τόσο οριζόντια όσο και κάθετα

Ποια είναι η σωστή εξίσωση για τη γραφική παράσταση της εικόνας;
 
# Quadratic functions

Reasoning
8

Σύγκριση γραφικών παραστάσεων $f(x)=ax²$

Οι γραφικές παραστάσεις της εικόνας αντιστοιχούν στις συναρτήσεις $f(x)=-2x²$ , $f(x)=\frac{1}{2}x²$, $f(x)=\frac{-1}{3}x²$ και 3x². Ποιο χρώμα γραφικής παράστασης αντιστοιχεί στην $f(x)=-2x²$;
 
# Quadratic functions

Training
8