Όλα τα έργα

Μετατόπιση y=x² τόσο οριζόντια όσο και κάθετα

Ποια είναι η σωστή εξίσωση για τη γραφική παράσταση της εικόνας;
 
# Quadratic functions

Reasoning
8

Μετατόπιση της y=x² δεξιά και αριστερά

Προσδιορίστε τις σωστές εξισώσεις των γραφικής παράστασης και τους αντίστοιχους άξονές συμμετρίας τους
 
# Quadratic functions

Training
8

Προσδιορισμός γραφικών παραστάσεων και σημείων τομής

Να προσδιορίσετε τις σωστές εξισώσεις των γραφικών παραστάσεων και τα σημεία τομής τους
 
# Quadratic functions

Training
8

Μετατόπιση γραφικής παράστασης

Ποια από τις παρακάτω εξισώσεις είναι αυτή που εκφράζει τη γραφική παράσταση της εικόνας
 
# Quadratic functions

Reasoning
8

Προσδιορισμός της γραφικής παράστασης

Ποια είναι η σωστή εξίσωση της γραφικής παράστασης της εικόνας
 
# Quadratic functions

Reasoning
8

Τιμές της τετραγωνικής συνάρτησης f(x) = x²

Βρείτε την εικόνα της τετραγωνικής συνάρτησης $f(x) = x²$ για $x = -3, -2, -1, 0, 1, 2$ και $3$.
 
# Quadratic functions

Training
8