Όλα τα έργα

Μεγαλύτερη ταχύτητα

Η κινητική ενέργεια ενός αντικειμένου δίνεται από την εξίσωση : K=12mv² . Αν δύο αντικείμενα με μάζα 3 kg και 12 kg έχουν την ίδια κινητική ενέργεια, ποιο αντικείμενο έχει τη μεγαλύτερη ταχύτητα;
 
# Quadratic functions

Modeling
9

Βρείτε τo εμβαδόν

Ένας αγρότης έχει χωρίσει το χωράφι του σε 10 ισεμβαδικά τετράγωνα και στο καθένα σπέρνει ένα διαφορετικό είδος λαχανικών. Μπορείτε να βρείτε τη συνάρτηση που εκφράζει το εμβαδόν του χωραφιού;
 
# Quadratic functions

Modeling
10

Εύρεση παραμέτρου

Βρείτε το a αν η γραφική παράσταση της τετραγωνικής συνάρτησης $f(x) = (2a+3) x²$ διέρχεται από το σημείο $A(3,45)$.
 
# Quadratic functions

Reasoning
9

Ένα σακούλι με νομίσματα

Ο Πέτρος βρήκε ένα σακούλι που είχε 50 νομίσματα. Το σακούλι περιείχε μόνο νομίσματα των 2 λεπτών και 5 λεπτών (του €). Εάν η συνολική του αξία ήταν 1,81€, να βρεις πόσα παραπάνω ήταν να νομίσματα των 5 λεπτών σε σχέση με τα νομίσματα των 2 λεπτών
 
# Linear equations

Modeling
8

Γραμμική εξίσωση με παρονομαστές

Να βρείτε την τιμή του $χ$ στην εξίσωση που έχει παρονομαστές
 
# Linear equations

Training
7

Γραμμική εξίσωση με παρενθέσεις

Να βρεθεί η τιμή του $χ$ στην εξίσωση που έχει και παρενθέσεις
 
# Linear equations

Training
7