Όλα τα έργα

Adding unlike fractions 0

Προσθέστε τα παρακάτω κλάσματα: $\frac36+\;\frac18+\;\frac2{12}=\;$
 
# Measurements & estimation

Training
5

Making equivalent fractions with the same denominator

Φτιάξε ένα ισοδύναμο κλάσμα του $\frac34$ που να έχει ίδιο παρονομαστή με το $\frac2{12}$
 
# Measurements & estimation

Learning
5

Converting fractions into like fractions 0

Κάντε τα παρακάτω κλάσματα ομώνυμα: α) $\frac45$ β) $\frac26$ γ) $\frac4{10}$
 
# Measurements & estimation

Training
5

Comparing unlike fractions

Ποιο κλάσμα από τα παρακάτω είναι μεγαλύτερο; $\frac34,$, $\frac46\;$ ή $\;\frac7{12}$
 
# Measurements & estimation

Training
5

Comparing like fractions

Ποια από τις Α), Β), και Γ), είναι η σωστή διάταξη, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, των κλασμάτων;
 
# Measurements & estimation

Learning
5

Adding unlike fractions

Προσθέστε τα παρακάτω κλάσματα: $\frac34+\;\frac45=\;$
 
# Measurements & estimation

Training
5