Όλα τα έργα

Placing a fraction on the number line 0

Γράψε ποιο κλάσμα (ανάγωγο) βρίσκεται στο σημείο Α της αριθμογραμμής στην εικόνα.
 
# Measurements & estimation

Training
5

Recognizing the parts of a fraction

Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά (αριθμητικά) που αφορούν το κλάσμα $\frac34$
# Operations with natural numbers
# Whole numbers

Learning
6

Parts Whole 2

Από τις παρακάτω προτάσεις, που αφορούν τη σημαία της εικόνας, να βρείτε τη σωστή πρόταση
 
# Measurements & estimation

Reasoning
6

Parts Whole 3

Στις επόμενες ερωτήσεις να συμπληρώσετε το κενό με το γράμμα ( α ή β) που εκφράζει τη σωστή απάντηση.
 
# Measurements & estimation

Reasoning
6

Comparing fractions 1

Να επιλέξετε το γράμμα που εκφράζει τη σωστή διάταξη (από το μικρότερο στο μεγαλύτερο)των κλασμάτων $\frac12$, $\frac4{10}$ και $\frac6{20}$ Α) $\frac12<\frac4{10}<\frac6{20}$ Β)$\frac4{10}<\frac1{2}<\frac6{20}$ Γ)$\frac6{20}<\frac1{2}<\frac4{10}$ Δ) $\frac6{20}<\frac4{10}<\frac1{2}$
 
# Measurements & estimation

Training
5

Comparing fractions 2

Βάλτε το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε κλάσμα: α)$\frac2{13}$ β)$\frac4{8}$ γ)$\frac8{9}$ δ)$\frac5{11}$ στο κενό της κατάλληλης πρότασης.
 
# Operations with natural numbers

Learning
5